ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНИХ І ХМАРНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-10

Ключові слова:

взаємооцінювання, методика оцінювання, навчальний процес, критичне мислення, мотивація до навчання, педагогічний експеримент, демократичне навчальне середовище, соціокультурна комунікативна компетентність, інтерактивне навчання, оцінювання навчальних досягнень

Анотація

У статті розглядається інноваційний підхід до оцінювання навчальних досягнень студентів медичних університетів. Значна увага приділяється використанню сучасних автоматизованих платформ, зокрема Microsoft Forms, які відіграють ключову роль у забезпеченні прозорості та ефективності оцінювання. Особливістю пропонованої методики є активне залучення студентів до процесу оцінювання та розширення можливостей для рефлексії власних навчальних досягнень, розвитку соціокультурної комунікативної компетентності майбутніх лікарів. Пропонована методика була апробована на оцінюванні тематичних доповідей студентів на заняттях з медичної та біологічної фізики та лекцій викладачів і може бути класифікована як формувальне оцінювання, оскільки створює можливості суб’єктам освітнього процесу виявити свої сильні та слабкі сторони, спонукає їх до самоосвіти та самовдосконалення, допомагає віднайти способи покращення якості лекцій, студентських доповідей, презентацій. Методика оцінювання є комбінованою (самооцінювання, взаємне оцінювання, оцінювання викладачем) і охоплює широкий спектр показників: структуру доповіді (вступ, логічні переходи, завершення і висновок), зміст доповіді, стиль презентування, візуальні компоненти, «мову тіла» (поставу, голос, жестикуляцію) тощо. Залучення студентів до процесу оцінювання дає змогу чіткіше фокусувати їхню увагу на презентованому навчальному матеріалі, глибше занурювати в аналіз представленої інформації, формувати об’єктивний погляд на якість доповіді, що є важливим для розвитку критичного мислення, посилення мотивації та самостійності. У статті акцентується на необхідності дотримання балансу між студентською думкою та професійною оцінкою викладача. Підкреслюється, що фахове оцінювання викладача залишається ключовим елементом для забезпечення об’єктивності та якості навчального процесу, попри важливість врахування думок студентів. Проведений в Івано-Франківському національному медичному університеті педагогічний експеримент підтвердив ефективність використання трикомпонентного (самооцінювання, взаємооцінювання, оцінювання викладачем) підходу в оцінюванні за умови дотримання оптимального співвідношення між внеском кожного з цих компонентів у сумарну оцінку. У статті наголошується на необхідності подальших досліджень для формування інтегрованих підходів, які забезпечать об’єктивність, ефективність та всебічність оцінювання навчальних досягнень студентів у разі інноваційних форм навчальної діяльності.

Посилання

Antonyuk V. Strategy for the development of Higher Education in Ukraine in the context of the requirements for human capital and European integration processes. Herald of the Economic Sciences of Ukraine, No. 1(40), 2021. Рp. 113–119.

Ляшенко О.І., Стучинська Н.В. Оцінювання успішності студентів при модульному вивченні фундаментальних дисциплін у медичному університеті. Перший досвід: помилки та досягнення. Педагогіка та психологія. 2006, № 2(51), С. 44–55.

Стучинська Н.В., Новікова І.М. Проектування сучасного освітнього середовища на засадах особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів. Наукові записки. Серія «Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти». Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2016. Випуск 10 (Ч. 2). С. 142–148.

Шевчук С.С. Вектори підвищення якості професійної підготовки фахівців у сучасних умовах. Імідж сучасного педагога, № 3(192), 2023. C. 5–10.

Калініна І. Формувальне оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Грааль Науки, № 5, 2021. C. 285–290.

Білик Л.В., Камінський В.В., Башкірова Л.М. Адаптація до глобальних змін і викликів часу медичної освіти України. Академічні візії, № 25, 2023. C. 1–13.

Іванченко Ю.М. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів у закладі вищої освіти : магістер. робота / науковий керівник Т.М. Максименко. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2020. 65 с.

Данилишина К.О. Формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в університетах : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2020. 331 с. URL: http://dspace.vspu.edu.ua/handle/123456789/6381.

Довгань Л. Сучасні підходи та тенденції професійної підготовки майбутніх філологів-перекладачів у системі вищої освіти. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology Theory Experience Problems, № 69, 2023. C. 152–163.

Кормич Л.І., Кормич А.І. Варіативні можливості реформування вищої освіти України в європейському контексті. Актуальні проблеми політики. № 65, 2020. C. 18–25.

Кузнецова О., Штефан Л. Оцінювання у вищій освіті: історичний розвиток й сучасні функції. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. № 60, 2020. C. 66–75.

Богдан К. Що таке формувальне оцінювання, чому воно потрібне учням і які основні виклики. Нова українська школа. Вебресурс НУШ. 2021. URL: https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne-otsinyuvannya-chomu-vonopotribne-uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/.

Бажміна Е. Формувальне оцінювання: цілі, умови, принципи та структура. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». № 4, 2020. C. 130–137.

Чорноус В. Основні критерії та показники сформованості професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей. Актуальнi питання гуманiтарних наук. № 31(4), 2020. C. 232–237.

Шевчук О.Ф. Методика виявлення аномальних рівнів оцінювання студентів-першокурсників. Slovak international scientific journal. № 37(2), 2020. C. 43–49.

Дубина С.О., Хапченкова Д.С., Бондаренко С.В., Федорова І.О. Методики оцінювання успішності студентів під час дистанційного навчання. Медична освіта, № 2, 2022. C. 28–32.

Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. Київ : Видавництво А.С.К., 2005. 192 с.

Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навчальний посібник. Київ : Вища школа, 2004. 207 с.

Гонтар Т.М. Оцінка знань студентів: соціальні аспекти. Удосконалення змісту й технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог Європейської асоціації якості освіти : матеріали регіонального науково-практичного семінару. 2007. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. С. 21–23.

Фокша О. Педагогічні уміння як основа розвитку педагогічної майстерності викладача іноземної мови. Вісник науки та освіти. № 6(12), 2023. C. 623–634.

Масло І. Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів. ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики» : збірник матеріалів (11 травня 2022 р.). Рівне : НУВГП, 2022. С. 243–246.

Данилова Л. Методи оцінювання навчальних досягнень студентів при впровадженні модульно-рейтингової системи контролю знань з дисципліни «Економічний аналіз». Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути : тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. С. 363–366.

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник. Київ : Либідь,1998. 560 с.

Остапович Н.В., Мерена Р.І., Шуфнарович М.А. Оцінювання навчальних досягнень студентів на заняттях з медичної та біологічної фізики з використанням дидактичної гри. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. № 82(4), 2018. C. 58–71.

Wolfsberger J. Frei geschrieben: Mut, Freiheit und Strategie für wissenschaftliche Abschlussarbeiten. utb GmbH. 2021.

Chirico R., & Selders B. (Eds.). Bachelor statt Burnout: Entspannt studieren – Wie geht das? UTB. 2010.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Як цитувати

Стучинська, Н. В., Остапович, Н. В., Кузишин, М. М., & Мазуренко, Ю. С. (2024). ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНИХ І ХМАРНИХ СИСТЕМ. Медицина та фармація: освітні дискурси, (1), 61–71. https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-10