Вимоги до оформлення статей

Стаття оформлюється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Абзацний відступ – 1,25 см. Текст оформлюється у такому порядку:

1. Індекс УДК.

2. Назва статті.

3. Прізвища, імена, по-батькові авторів (повністю).

4. Науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи.

5. Ідентифікатор учасника ORCID (http://orcid.org/).

6. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і повних імен автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків кожна.

7. Основний текст статті.

8. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу.

9. Рисунки та фотографії «вмонтовуються» в основний текст статті і подаються додатково у вигляді окремих файлів..

10. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

11. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).