ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАТФОРМ EDPUZZLE, PADLET, KAHOOT І LABSTER У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-5

Ключові слова:

фармацевтична освіта, магістри фармації, інформаційні технології, цифрові засоби навчання, хімічні дисципліни

Анотація

Пандемія Covid-19 та війна в Україні суттєво вплинули на освітній процес та внесли значні корективи як для студентів, так і для викладачів. З початку пандемії студенти перейшли на дистанційний формат навчання, а нині під час війни змішана (аудиторно-дистанійна) форма стала пріоритетною для багатьох закладів вищої освіти. Враховуючи стрімкий розвиток інформаційних технологій із метою підвищення результатів навчання освітяни збільшують рівень мотивації студентів при вивченні різних дисциплін, у тому числі і дисциплін фармацевтичного профілю, використовуючи при цьому як традиційні, так і сучасні цифрові інструменти. Незважаючи на широке використання онлайн-сервісів для навчання в усьому світі, досі існує потреба у кращій обізнаності викладачів у новітніх освітніх платформах. У даній статті схарактеризовані та проаналізовані літературні джерела щодо інтерактивних платформ Edpuzzle, Padlet, Kahoot і Labster та можливості їх використання у фармацевтичній освіті, окреслені переваги та недоліки наведених сервісів, приклади їх використання при викладанні дисциплін різного профілю науковцями з різних країн світу. Окрема увага була присвячена використанню даних платформ у медичній та фармацевтичній освіті. Наведені ресурси відрізняються за своїм функціоналом та призначенням, проте усі вони можуть бути використані викладачами при підготовці та проведенні лекційних, практичних (лабораторно-практичних), семінарських занять тощо. Цифрові сервіси Edpuzzle, Padlet та Kahoot є універсальними, тобто можуть бути використані як для теоретичних, так і для практично-орієнтованих дисциплін. Особливої уваги заслуговує ресурс Labster, спрямований на вивчення та краще засвоєння матеріалу для природничих/клінічних дисциплін за рахунок наявності великої кількості віртуальних лабораторій (симуляцій), що вирізняє його серед інших сервісів. За допомогою даної платформи здобувачі освіти можуть покращувати практичні навички, що особливо важливо для студентів фармацевтичного факультету. Актуальним аспектом залишається питання правильного адаптування того чи іншого цифрового інструменту під потреби конкретної дисципліни. Враховуючи результати літературного пошуку, буде проводитися наукове дослідження щодо адаптування та ефективного використання даних освітніх ресурсів для хімічних дисциплін фармацевтичного профілю та оцінка їхнього впливу на результати навчання студентів.

Посилання

Pelo I.M., Reva T.D., Nizhenkovska I.V., Kozak N.D., Konovalova L.D. Trends in the professional training of pharmacy specialists in Ukraine. Medychni perspektyvy. 2020. 25 (3). P. 4–8. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.3.214543.

Tetiana Reva, Iryna Nizhenkovska, Olena Holik. Didactical aspects of professional training of future masters of pharmacy students. CBU International Conference Proceedings. 2019. Vol 7. P. 606–610. DOI: https://doi.org/10.12955/cbup.v7.1426.

Nizhenkovska I.V., Reva T.D., Chhalo O.M., Golovchenko O.I. Technology-Driven Self-Directed Learning of Graduate Pharmaceutists: Adding Value through Entrepreneurship. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2020. Vol. 19. No 6. P. 111–126. DOI: https://doi.org/10.26803/ijlter.19.6.7.

Afanasenko O.V., Nizhenkovska I.V., Holovchenko O.I., Glushachenko O.O. Technology-enhanced constructivist learning environment for pharmacy students. Pharmacy Education. 2022. 22 (1). P. 778–787. DOI: https://doi.org/10.46542/pe.2022.221.778787.

Iryna Nizhenkovska, Olena Kuznetsova, Violetta Narokha. Organising distance learning for Master`s in Pharmacy in Ukraine during COVID-19 quarantine. Pharmacy Education. 2020. 20 (2). P. 59–60. DOI: https://doi.org/10.46542/pe.2020.202.5960.

Nizhenkovska I.V., Reva T.D., Chkhalo O.M., But I.O., Manchenko O.V. Best practices for teaching chemistry disciplines to graduates majoring in pharmacy during the COVID-19 restrictions: A systematic review. International Journal of Educational Methodology. 2022. 8 (4). P. 769–781. DOI: https://doi.org/10.12973/ijem.8.4.769.

Nizhenkovska Iryna, Reva Tetiana, Kucherenko Іnna, Stuchynska Natalia, Konovalova Liudmyla. Digital Component of professional competence of Masters of Pharmacy in the framework of Blended learning. Arch Pharm Pract. 2021. 12 (1). P. 98–102. DOI: https://doi.org/10.51847/avsEptmZsN.

Рева Т.Д. Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін майбутніх провізорів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)». Київ, 2018. 44 с.

Філіппова Л.В. Теоретико-методичні засади професійно орієнтованого навчання хімічних дисциплін майбутніх магістрів фармації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)». Київ, 2021. 39 с.

Коломієць Т.В. Педагогічні технології формування фахової комунікативної компетентності студентів фармацевтичних спеціальностей у закладах вищої освіти: дис. … доктора філософії: за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Київ, 2020. 245 с.

Кучеренко І.І. Формування інформатичної компетентності майбутніх магістрів фармації в умовах дистанційного навчання: дис. … доктора філософії: 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ, 2021. 316 с.

Чхало О.М. Методика навчання аналітичної хімії студентів фармацевтичних спеціальностей з використанням інформаційних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни». Київ, 2019. 24 с.

Клос Л.М. Методика дистанційного навчання мікробіології, вірусології та імунології майбутніх магістрів фармації: дис. ... доктора філософії: 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ, 2021. 231 с.

Благун С.С. Методика навчання фармацевтичної термінології, ботанічної і хімічної номенклатур із використанням інтерактивних технологій: дис. ... доктора філософії: 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ, 2021. 226 с.

Коновалова Л.В. Методика навчання фармакоекономіки у процесі підготовки майбутніх провізорів у закладах вищої медичної освіти: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни». Київ, 2019. 258 с.

Головченко О.І. Методика організації самостійної роботи майбутніх магістрів фармації з органічної хімії засобами дистанційного навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)». Київ, 2020. 20 с.

Ong Ace Hong a/p Ong Long, Noor Dayana Abd Halim, Mohd Fadzil Abdul Hanid. A Review on The Use of Video in Education: Advantages and Disadvantages. Innovative Teaching and Learning Journal. 2023. 7 (2). P. 25–40.

Офіційний сайт Edpuzzle: https://edpuzzle.com/.

Damanik D., Harta J. The Effect of Using Edpuzzle-Based Video in Electrolyte and Nonelectrolyte Solutions Learning on Student Learning Outcomes. Hydrogen: Jurnal Kependidikan Kimia. 2023. 11 (1). P. 22–33. DOI: https://doi.org/10.33394/hjkk.v11i1.6115.

Shelby SJ, Fralish ZD. Using Edpuzzle to improve student experience andperformance in the biochemistry laboratory. Biochem Mol Biol Educ. 2021. 49. P. 529–534. DOI: https://doi.org/10.1002/bmb.21494.

Giyanto, L Heliawaty, B Rubini. The effectiveness of online learning by EdPuzzle in polymer materials on students’ problem-solving skills. The 15th Joint Conference on Chemistry. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2020. P. 1–9. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/959/1/012006.

Surya Pulukuri, Binyomin Abrams. Incorporating an Online Interactive Video Platform to Optimize Active Learning and Improve Student Accountability through Educational Videos. J. Chem. Educ. 2020. 97. P. 4505–4514. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00855.

Dr. T. Jeyalatha. Significance of flipped teaching-learning process in current education system. The opportunities of uncertainties: flexibility and adaptation needed in current climate. 2021. Vol. II. P. 159–171.

Gendhis Cikal Mayang, Agus Efendi, Nurcahya Pradana Taufik Prakisya. The Effectiveness of Problem-Based Learning Assisted by Edpuzzle on Students' Critical Thinking Skills. Indonesian Journal of Informatics Education. 2021. Vol. 5. Issue 1. P. 9–15.

Tshering K., Wangchuk K., Dorji N., Dema, K. Use of Edpuzzle Learning Videos for class 9 Biology and its impact on academic performance. International Research Journal of Science, Technology, Education, and Management. 2022. 2(4). P. 12–19. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7559442.

Nenden Suciyati Sartika, Yaya S. Kusumah, Bambang Avip Priatna Martadiputra, Sutihat, Eka Rosdianwinata. The impact of polyhedron learning assisted by Edpuzzle in improving students' mathematical representation. Jurnal Elemen. 2023. 9 (1). P. 49–64. DOI: https://doi.org/10.29408/jel.v9i1.6587.

Inma Beltrán-Martín. Using Padlet for collaborative learning. 5th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’19). 2019. P. 201–211. DOI: http://dx.doi.org/10.4995/HEAd19.2019.9188.

Офіційний сайт Padlet: https://uk.padlet.com/.

Subramaniam G., Mohd Fadzil H. Using Padlet to Enhance Year 11 Students Engagement in Learning Genetic. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia. 2021. 11 (2). P. 39–50.

Sakyiwaa Boateng, Mercy Nyamekye. Learning Sciences with Technology: The Use of Padlet Pedagogical Tool to Improve High School Learners’Attainment in Integrated Sciences. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2022. Vol. 21. No. 5. P. 239–262. DOI: https://doi.org/10.26803/ijlter.21.5.13.

G. Díaz-Sainz et al. Mobile learning in chemical engineering: An outlook based on case studies. Education for Chemical Engineers. 2021. 35. P. 132–145. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ece.2021.01.013.

Alberto A. Fernández, Margarita López-Torres, Jesús J. Fernández, Digna Vázquez-García. Student-Generated Videos to Promote Understanding of Chemical Reactions. Journal of Chemical Education. 2023. 100 (2). P. 1039–1046. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c00813.

Fauzul Etfita, Sri Wahyuni, Estika Satriani, Alber, Asnawi. Exploring the Use of Padlet in Synchronous Learning: Students’ Perceptions of its Advantages and Disadvantages. JELTL (Journal of English Language Teaching and Linguistics). 2022. 7 (2). DOI: https://dx.doi.org/10.21462/jeltl.v7i2.819.

Entisar Alhadi Al Ghawaila, Sadok Ben Yahia. Using the E-Learning Gamification Tool Kahoot! to Learn Chemistry Principles in the Classroom. Procedia Computer Science. 2022. 207. P. 2667–2676. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.325.

Curto Prieto M., Orcos Palma L., Blázquez Tobías P.J., León F.J.M. Student Assessment of the Use of Kahoot in the Learning Process of Science and Mathematics. Educ. Sci. 2019. 9. 55. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci9010055.

Офіційний сайт Kahoot: https://kahoot.com/

Alf Inge Wang, Rabail Tahir. The effect of using Kahoot! for learning – A literature review. Computers & Education. 2020. 149. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103818.

Purba, Leony Sanga Lamsari and Sormin, Elferida and Harefa, Nelius and Sumiyati, Sumiyati. Effectiveness of use of online games kahoot! chemical to improve student learning motivation. Jurnal Pendidikan Kimia. 2019. 11 (2). P. 57–66. DOI: https://doi.org/10.24114/jpkim.v11i2.14463.

Serena M. Jones, Priya Katyal, Xuan Xie, Madeleine P. Nicolas, Eric M. Leung, Damon M. Noland, and Jin Kim Montclare. A ‘KAHOOT!’ Approach: The Effectiveness of Game-Based Learning for an Advanced Placement Biology Class. Simulation & Gaming. 2019. Vol. 50. Issue 6. P. 832–847. DOI: https://doi.org/10.1177/1046878119882048.

Molli Wahyuni, Mohammad Fauziddin, Lussy Midani Rizki. The Effects of Using Kahoot! on Understanding the Concept of Mathematical Symbols in Higher Education. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan. 2021. 13 (3). P. 1539–1545. DOI: https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.971.

Subhadip Senapati. Peeking into the Sophisticated World of Interactive Science Simulations. Resonance. 2022. Vol. 27. No. 11. P. 1971–1983. DOI: https://doi.org/10.1007/s12045-022-1493-0.

Офіційний сайт Labster: https://www.labster.com/

Philippe Chan, Tom Van Gerven, Jean-Luc Dubois, Kristel Bernaerts. Virtual chemical laboratories: A systematic literature review of research, technologies and instructional design. Computers and Education Open. 2021. 2. P. 1–17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100053.

Lisbeth Elvirade Vries, Michael May. Virtual Laboratory Simulation in the Education of Laboratory Technicians – Motivation and Study Intensity. Biochemistry and Molecular Biology Education. Virtual Lab Simulation in the Education of Laboratory Technicians in Denmark. P. 257–262. DOI: https://doi.org/10.1002/bmb.21221.

Faruku Aliyu, Corrienna Abdul Talib. Virtual Chemistry Laboratory: A Panacea to Problems of Conducting Chemistry Practical at Science Secondary Schools in Nigeria. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). 2019. Vol. 8 Issue 5C. P. 544–549. DOI: https://doi.org/10.35940/ijeat.E1079.0585C19.

Tripepi M. Microbiology Laboratory Simulations: From a Last-Minute Resource during the Covid-19 Pandemic to a Valuable Learning Tool to Retain–A Semester Microbiology Laboratory Curriculum That Uses Labster as Prelaboratory Activity. J Microbiol Biol Educ. 2022. Vol. 23. Issue 1. DOI: https://doi.org/10.1128/jmbe.00269-21.

Louisa Cheung, Leena Strauss, Per Antonson, Sanna Soini, Matthew Kirkham and Rachel M Fisher. Digital Labs as a Complement to Practical Laboratory Training for Bachelor and Master Biomedicine Students. Proceedings of the Technology-Enhanced Learning in Laboratories workshop (TELL 2023). 2023.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Як цитувати

Ніженковська, І. В., & Проворова, В. О. (2024). ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАТФОРМ EDPUZZLE, PADLET, KAHOOT І LABSTER У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ. Медицина та фармація: освітні дискурси, (1), 30–40. https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-5