ЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА СТОМАТОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ» У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-3

Ключові слова:

компетентність, іншомовна компетентність, професійна компетентність, майбутні стоматологи, професійна діяльність, англійська мова

Анотація

Стаття висвітлює результати дослідження проблеми значення вибіркової дисципліни «Англійська мова стоматологічного спрямування» у формуванні іншомовної компетентності студентів-медиків. Визначено сутність компетентності як динамічної комбінації когнітивних, метакогнітивних навичок, знань, розумінь, міжособистісних, інтелектуальних, практичних умінь, етичних цінностей, що є результатом освітнього процесу. Іншомовну компетентність майбутніх стоматологів представлено як здатність ефективно використовувати знання іноземних мов у процесі професійної підготовки, отримувати фахові знання і навички, розвивати академічну, професійну мобільність, взаємодіяти з іншими в професійному міжнародному середовищі. Окреслено особливості професійної діяльності медиків-стоматологів: застосування сучасних методів діагностики і лікування у стоматології, надання термінової допомоги при різних проблемах, співпраця з колегами з інших медичних спеціальностей, підвищення професійного рівня, дотримання принципів медичної етики. Зосереджено увагу на дослідженнях науковців щодо формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців, зокрема майбутніх стоматологів. Розглянуто особливості формування іншомовної компетентності майбутніх стоматологів за освітньо-науковою програмою «Стоматологія». Здійснено опис вибіркової дисципліни «Англійська мова стоматологічного спрямування», спрямованої на удосконалення іншомовної компетентності, оволодіння практичними навичками у різних видах мовленнєвої діяльності, використання новітньої фахової інформації з іноземних джерел, розвиток умінь перекладати, розуміти загальнонаукові, фахові тексти з іноземної мови. Доведено значення вивчення іноземної мови у формуванні іншомовної компетентності майбутніх стоматологів.

Посилання

Бурковська З. Мовні мультимедійні програми як засіб формування іншомовної комунікаційної компетенції студентів. Молодь і ринок. 2015. № 11(130). С. 31–35.

González J., Wagenaar R. Tuning educational structures in Europe. Tuning project. Brussel, 2003. 317 p.

Лозинська Л. Ф., Курах Н. П., Депчинська І. А. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови. Академічні студії. 2022. Вип.1. С. 245–252.

Задунайська Ю. В. Формування професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учитилів початкової школи. Соціально-гуманітарний вісник. 2018. Вип. 23. С. 30–34.

Кульбашна Я., Захарова В. Структура іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології. Освітологія. 2018. № 7. С.157–163.

Завіниченко Н. Б. Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутнього практичного психолога системи освіти : дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.07. К., 2003. 2016 с.

Кухта І. В. Іншомовна компетентність у контексті формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови. Вісник ВПІ. 2010 . Вип. 4. С. 27–32.

Коленко Ю. Г., Ліновицька О. В., Манулова Г. Д. Комунікативна компетентність майбутніх лікарів-стоматологів як необхідна складова оптимізації системи надання стоматологічних послуг. Сучасна стоматологія. 2019. № 5. С. 110–112.

Боровець О. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів в процесі професійної підготовки. Інноватика у вихованні. 2016. No 4. С. 82–89.

Вертегел В. Л. Розвиток естетичних смаків особистості майбутнього юриста в умовах самостійної роботи при вивченні іноземних мов. Гуманізм та освіта : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Вінниця, 2006. С. 212–214.

Демченко Д. І. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів засобами іноземної мови у фаховій підготовці. Х., 2014. 213 с.

Про вищу освіту : Закон України від 01 лип. 2014 р. № 1556-VII. Голос України. 2014. № 148 (5898). С. 9–19.

Сура Н А. Іншомовна професійна компетентність: головні принципи та компоненти процесу навчання професійно-орієнтованого спілкування. Вісник Луганськ. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. 2003. № 4(60). С. 190–192.

Про затвердження змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» : наказ М-ва охорони здоров’я України від 29 берез. 2002 р. № 117. URL: : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02#Text (дата звернення: 16.03.2024).

Гололобова К. О., Поливода Р. Освітньо-наукова програма «Стоматологія». Київ, 2023. 22 с.

Камінська І. П. Англійська мова стоматологічного спрямування: робоча програма з навчальної дисципліни. Київ. 2023. 21 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Як цитувати

Кушнір, В. С., & Сторожук, Х. В. (2024). ЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА СТОМАТОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ» У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ. Медицина та фармація: освітні дискурси, (1), 17–22. https://doi.org/10.32782/eddiscourses/2024-1-3